Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski.

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgoda z art. 22 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o [...]

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

Pojazd nienormatywny - to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista [...]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

  Wymagane dokumenty:                                  Wniosek wraz z następującymi [...]

metryczka