Uchwała nr LXXXVIII/315/2012ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄz dnia 8 października 2012w sprawie cyklicznych konkursów, wymiany młodzieży i innych form działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5a ust. 2 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXVIII/315/2012
ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 8 października 2012


w sprawie cyklicznych konkursów, wymiany młodzieży i innych form działalności dydaktyczno - wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 5a ust. 2 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


           §1. 1. Tworzy się ujęty w załączniku nr 1 wykaz cyklicznych konkursów wiedzy i umiejętności organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski.
            2. Wydatkowanie środków na zadania, o których mowa w ust. 1, nie będzie mogło być wyższe niż 400 zł na każde z nich. 
     § 2. 1. Tworzy się ujęty w załączniku nr 2 wykaz cyklicznych międzynarodowych wymian młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski.
            2. Wydatkowanie środków na zadania, o których mowa w ust. 1, nie będzie mogło być wyższe niż 1500 zł  na każde z nich. 
     § 3. 1. Tworzy się ujęty w załączniku nr 3 wykaz innych cyklicznych form działalności dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski.
           2. Wydatkowanie środków na zadania, o których mowa w ust. 1, nie będzie mogło być wyższe niż 300 zł  na każde z nich. 
    § 4. Wydatkowanie środków finansowych na zadania, o których mowa w § 1 ust. 1,  § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 dotyczy roku budżetowego 2013 i będzie dokonywane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przy czym środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w planie finansowym wydatków budżetowych szkoły lub placówki oświatowej.       
     § 5. Ustala się następujący zakres przedmiotowy wydatkowania środków finansowych zadań :
a) w przypadku zadań określonych w  § 1 ust. 1 i  § 3 ust. 1 zakup nagród dla zwycięzców i uczestników,
b) w przypadku zadania określonego w  § 2 ust. 1 zakup usługi przewozu osób.
     § 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
     § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Tadeusz Sobol......................................................
Wicestarosta
Andrzej Kinderman  ..............................................
Pozostali członkowie Zarządu
Leszek Gutkowski  ................................................
Jarosław Schulz......................................................
Antoni Zbylut  ..........................................................
 
                                              UZASADNIENIE
 
Podjęcie uchwały wynika ze wzrastającego zainteresowania szkół i placówek oświatowych organizowaniem konkursów i innych imprez o charakterze oświatowym, współfinansowanych przez powiat nakielski. Stworzenie wykazu cyklicznych konkursów i imprez o charakterze oświatowym, dofinansowanych ze środków powiatowych, spowoduje przejrzystość wydatkowania publicznych pieniędzy, a także korzystnie wpłynie na realizację przedmiotowych zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy z wyprzedzeniem będą wiedzieć o pewności otrzymania pieniędzy na cel zaplanowany przez szkołę. 
               
 Załączniki do uchwały pobierz (844kB) pdf
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (8 października 2012, 13:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3058