Uchwała nr LXXXVIII/314/2012ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄz dnia 8 października 2012w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki i Kcynia powiatu nakielskiego oraz implementacja i załadowanie w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID ver. 7.9. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXVIII/314/2012
ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 8 października 2012


w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki i Kcynia powiatu nakielskiego oraz implementacja i załadowanie w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID ver. 7.9.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uchwala się, co następuje:


            §1. Wszczyna się procedurę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki i Kcynia powiatu nakielskiego oraz implementacja i załadowanie w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID ver. 7.9.  
             §2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.
             §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
Tadeusz Sobol......................................................


Wicestarosta
Andrzej Kinderman  ..............................................
 
Pozostali członkowie Zarządu
 
Leszek Gutkowski  ................................................


Jarosław Schulz......................................................


Antoni Zbylut  .......................................................... 

 
                                                   UZASADNIENIE
 
          W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonanie wektoryzacji map glebowo-rolniczych dla 59 obrębów geodezyjnych gmin: Szubin, Mrocza, Sadki i Kcynia powiatu nakielskiego oraz implementacja i załadowanie w trybie wsadowym wyników do bazy danych prowadzonej w systemie TurboEWID ver. 7.9.       
W celu wyłonienia wykonawcy w/w usługi konieczne jest przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (8 października 2012, 13:52:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2606