Uchwała nr LXXXVI/309/2012ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄz dnia 26 września 2012 w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 26 września 2012 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXXXVI/309/2012
ZARZĄDU POWIATU W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 26 września 2012


w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 26 września 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


  §1. Projekt uchwały w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu  w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 26 września 2012 r. zmienia się w następujący sposób:
1)       §16 otrzymuje brzmienie:
 „§16.  1. Oprócz uchwał rada może podejmować:
 
     1)       postanowienia proceduralne;
     2)       deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego  postępowania;
     3)       stanowiska - zawierające oświadczenie w określonej sprawie;
    4)       apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,  podjęcia inicjatywy czy zadania;
     5)       opinie - zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny.
 
    2. Do postanowień, deklaracji, stanowisk, apeli i opinii nie ma zastosowania tryb podejmowania uchwał, o którym mowa w §47 statutu”;


2)       §66 otrzymuje brzmienie: „§66. Komisja rewizyjna wykonuje zadania kontrolne określone w §65 w zakresie wskazanym w uchwale rady”.
 
3)       §83 otrzymuje brzmienie: „§83. Obsługę administracyjną komisji rewizyjnej zapewnia starosta, z wyjątkiem sporządzania protokołów z kontroli wynikających z planu pracy komisji”.


   §2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nakielskiemu.


   §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Starosta
Tadeusz Sobol......................................................
Wicestarosta
Andrzej Kinderman  ..............................................
 
Pozostali członkowie Zarządu
 
Leszek Gutkowski  ................................................

Jarosław Schulz......................................................

Antoni Zbylut  ..........................................................

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iwona Lewandowska (27 września 2012, 10:34:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2616